REPROfessionals in grootformaat tekenkamerautomatisering, (foto)grafische-, productie-, repro-, & signsystemen. | Snelle levering & installatie in heel Nederland en België.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BouwXP b.v. t.h.o.d.n. Reprofessioneel.nl

I  BouwXP B.V.
   Zandoerleseweg 33, 5507 NH Veldhoven
   hierna te noemen: BouwXP;

II Contractant zoals vermeld op de overeenkomsten,
   hierna te noemen: Koper;

In aanmerking nemende dat:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BouwXP goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Koper levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze door BouwXP uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Aanbod en overeenkomst
  1.1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen betreffende technische hoedanigheden van de goederen en/of diensten en betreffende levertijden, welke steeds globaal opgegeven kunnen worden. Een aanbieding of prijsopgave bindt BouwXP niet.
  1.2. Alle opgaven van prijzen, specificaties, of aanduidingen zijn met zorg gedaan. BouwXP kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
  1.3. Bij het plaatsen van een opdracht door Koper ontvangt Koper een Ontvangstbevestiging. Deze Ontvangstbevestiging bindt BouwXP niet.
  1.4. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien BouwXP een bestelling schriftelijk aanvaardt en door BouwXP uitvoering aan de bestelling wordt gegeven. Ter bevestiging van de Overeenkomst ontvangt de Koper van BouwXP een Opdrachtbevestiging.
  1.5. BouwXP behoudt zich het recht voor met opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Koper per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
  1.6. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en exclusief BTW, exclusief transportkosten en eventuele installatiekosten. BouwXP verplicht zich voor het tot stand komen van de overeenkomst alle kostencomponenten duidelijk te presenteren.
 2. Betaling
  2.1. Betaling dient te geschieden in Euro. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening.
  2.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door BouwXP aangewezen bank- of girorekening binnen acht (8) dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van BouwXP vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
  2.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. Al hetgeen Koper betaalt, strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
  2.4. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, is zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na ingebrekestelling de vordering ook niet per omgaande wordt voldaan, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval naast het verschuldigde totale bedrag Koper tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.
  2.5. Zolang BouwXP geen kredietlimiet heeft toegekend, wordt alleen onder rembours of betaling vooruit geleverd.
 3. Verzuim
  3.1. Indien betaling uitblijft, is Koper in het geval van overboeking van de koopprijs op rekening van BouwXP binnen 7 kalenderdagen na de totstandkoming van de overeenkomst in gebreke en verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. De order wordt als gevolg hiervan door BouwXP geannuleerd.
  3.2. Indien Koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is BouwXP gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
  3.3. Indien de kredietwaardigheid van Koper daartoe aanleiding geeft, kan BouwXP nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
  3.4. In geval Koper de overeenkomst wenst te ontbinden zal deze BouwXP te allen tijde eerst schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de Koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. In geval BouwXP wegens overmacht niet in staat is de tekortkoming te herstellen zal deze gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BouwXP gehouden in dat geval een boete of schadevergoeding te betalen. BouwXP behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  4.1. Alle aan Koper geleverde zaken blijven eigendom van BouwXP, totdat alle bedragen zijn ontvangen die verschuldigd zijn voor de op grond van de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  4.2. Voordat de eigendom van geleverde zaken naar Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de geleverde zaken te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.
  4.3. Indien en zolang BouwXP eigenaar van de geleverde zaken is, zal Koper BouwXP onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de geleverde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de geleverde zaken. Bovendien zal Koper op eerste verzoek van BouwXP meedelen waar de geleverde zaken zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van BouwXP. Koper staat ervoor in dat een beslag op de geleverde zaken onmiddellijk wordt opgeheven.
 5. Levering
  5.1. Levering van de zaken geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland en België tegen de overeengekomen tarieven.
  5.2. BouwXP zal de zaken verpakken voor levering volgens de gebruikelijk bij hem geldende maatstaven. Ingeval Koper een bijzondere wijze van verpakking verlangt, komen de meerkosten daarvan voor zijn rekening.
  5.3. Koper zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door BouwXP geleverde zaken handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Koper vrijwaart BouwXP voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.
  5.4. Levering vindt plaats nadat betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
  5.5. Een door BouwXP opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op door toeleveranciers verstrekte gegevens ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
  5.6. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Overschrijding van een leveringstermijn geeft Koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding of enige andere actie jegens BouwXP.
  5.7. Indien een artikel niet (meer) leverbaar blijkt te zijn, ongeacht de reden daarvoor, heeft Koper geen recht levering te vorderen, geen recht op een schadevergoeding en geen recht op levering van een soortgelijk en/of gelijkwaardig product.
  5.8. Levering zal binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvinden, tenzij bij de totstandkoming van de overeenkomst een langere leverdatum overeengekomen is. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal BouwXP daarover tijdig met Koper contact opnemen. In dat geval heeft Koper het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  5.9. Indien BouwXP voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Koper moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van BouwXP.
  5.10. Indien een Koper weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor BouwXP voortvloeiende kosten, schaden en interesten te vergoeden.
  5.11. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
  5.12. BouwXP heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
  5.13. Koper draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken in ontvangst worden genomen door of namens Koper.
  5.14. Een Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de betreffende Koper opgeslagen. BouwXP zal betreffende Koper hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag. Koper zal de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 6. Garantie
  6.1. Op alle nieuwe zaken zijn de fabrieksgarantie van toepassing. Voor alle andere zaken (beschadigd, gebruikt) zijn afwijkende voorwaarden van toepassing, die per zaak zijn aangegeven. De garantie van BouwXP strekt in geen geval verder dan die van de fabrikant. Koper kan geen aanspraak maken op garantie van welke aard dan ook indien:
  6.1.1. Koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. aan heeft laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of in opdracht van BouwXP zijn verricht.
  6.1.2. Indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik.
  6.1.3. Indien gebreken het gevolg zijn van blikseminslag, brand-, rook-, of waterschade, of door andere van buiten komende oorzaken en onheilen.
  6.1.4. Indien Koper de zaken heeft verwaarloosd of onachtzaam heeft behandeld.
  6.1.5. Indien garantiezegels zijn verbroken of als aan zaken is gesoldeerd.
 7. Retourzending
  7.1. BouwXP is niet verplicht goederen retour te nemen van Koper om welke reden dan ook.
  7.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is BouwXP niet verplicht retourzendingen van Koper te accepteren.
  7.3. In ontvangst nemen van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door BouwXP van de door Koper opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Koper totdat zij door BouwXP zijn gecrediteerd.
  7.4. BouwXP behoudt zich het recht voor de uit retourzendingen voortvloeiende kosten (Transport, Verzekering, Restocking) in rekening te brengen bij Koper. De kosten bedragen 10% van de totale orderwaarde met een minimum van € 40,- exclusief de eventuele transport- en verzekeringskosten.
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  8.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op door BouwXP geleverde zaken berusten uitsluitend bij BouwXP of diens toeleveranciers.
  8.2. Het is Koper niet toegestaan om op de zaken of op de verpakking daarvan aangebrachte aanduidingen omtrent auteursrechten, merken, etc. te verwijderen, te wijzigen of na te maken.
  8.3. BouwXP verklaart dat naar haar beste weten de zaken geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden betreffende (mogelijke) inbreuk op dergelijke rechten, kan BouwXP zonodig de betreffende zaak vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  8.4. Koper zal BouwXP onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen BouwXP bevoegd daartegen - mede namens Koper - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen.
  8.5. Voor schade die mogelijkerwijs mocht ontstaan door gebruik c.q. toepassing van deze producten kan BouwXP nimmer aansprakelijk worden gesteld behoudens grove schuld.
  8.6. Voor het geval BouwXP aansprakelijk gesteld wordt, kan deze aansprakelijkheid niet verder reiken dan voorzover deze door haar verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 9. Aansprakelijkheid; vrijwaring
  9.1. Aansprakelijkheid van BouwXP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  9.2. De aansprakelijkheid van BouwXP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Koper BouwXP direct schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BouwXP ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BouwXP in staat is adequaat te reageren.
  9.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BouwXP meldt.
 10. Overmacht
  10.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige prestatieverplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  10.2. Wanneer deze overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 11. Geschillen
  11.1. Eventuele klachten betreffende een door BouwXP geleverde zaak, dienen door Koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.
  11.2. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt BouwXP geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij. Reclames geven aan Koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
  11.3. Indien een gedane reclame door BouwXP wordt gehonoreerd, zal BouwXP tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek of vervanging van de geleverde zaak overgaan zonder dat Koper van BouwXP enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens BouwXP op te schorten.
  11.4. Koper zal onopgeloste klachten altijd eerst escaleren naar de directie van BouwXP.
  11.5. Elk geschil tussen Koper en BouwXP zal aanhangig gemaakt worden bij de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch.
  11.6. Op alle overeenkomsten tussen BouwXP en Koper is het Nederlands recht van toepassing.